Játékszabályzat
A "Solaris Univerzum" hivatalos játékszabályzata.
A játékszervező tulajdonos a SikerAdó.hu internetes újság felületén a „Solaris Univerzum” című online stratégiai játékot szervezi, amelynek részvételi feltételeit (továbbiakban: Játékszabályzat) az alábbiakban határozza meg:

A játékban való részvétel feltételei

A Játék SikerAdó.hu internetes újság felületén kerül lebonyolításra. A Játék a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint kerül lebonyolításra. A játékszabályzatban foglaltak szerint a Játékra történő regisztrációval a résztvevők a jelen játékszabályzatot elfogadják, és a szerint járnak el.

Kérjük, hogy kizárólag abban az esetben regisztráljon, ha a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel egyetért. A regisztrációval a jelen játékszabályzat elfogadottnak minősül. Amennyiben a résztvevő a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen résztvevőt saját döntése alapján a játékból kizárni.

A Játékban devizabelföldi, 14. életévüket betöltött, nem cselekvőképtelen, magyar állampolgár, természetes személyek (továbbiakban Játékos/Résztvevő) vehetnek részt.

A Játékos a regisztrációkor elismeri, hogy megismerte a Játékszabályzatot és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Játékos a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával, igazolja, hogy a regisztrációs adatlapon feltüntetett személyes adatai a valóságnak megfelelnek. A Játékban való részvételével egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Solaris a Játék keretében a Játék végéig kezelje és a rögzítettek szerint felhasználja. A Győztes hozzájárul továbbá, hogy a Játékot követően adatait az adatvédelmi törvénynek megfelelően, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A SikerAdó.hu internetes újság bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: szerk@sikerado.hu

Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a SikerAdó.hu internetes újság vagy annak megbízottja, az erre vonatkozó nyilatkozatának a fenti címre való megküldésével. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt történik, a játékban a Játékos a továbbiakban nem vesz részt, a szervező automatikusan kizárja.

A játék menete, időtartama

Győztes kiválasztása: A Játék lezárását követően az a játékos nyer, aki a fenti időszakon belül a játék során a legtöbb pontot éri el. A győztes kiválasztása:

2012.05.31-én mért összesített pontszámok alapján történik meg.

a GYŐZTES ajándéka 1 db új LapTop, amit magánszemély tulajdonos biztosít, és a nyilvánosságra hozatalt követően 15 napon belül a GYŐZTES rendelkezésére bocsát.

A Szervező a győztes kiválasztása mellett további 2 tartalékgyőztest választ ki, szintén a játékban elért pontszámok alapján. A tartalékgyőztesek csak abban az esetben, kerülnek kiértesítésre, ha a győztes, vagy a sorrendben előttük lévő tartalékgyőztesek a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felelnek meg.

A Szervező az eredményt, a győztesek névsorát a kiválasztástól számított ötödik munkanapig a SikerAdó.hu weboldalon hozza nyilvánosságra.

A győztest a regisztrációkor megadott e-mail címen levélben értesítjük.

Amennyiben a SikerAdó.hu oldalon történő közzététel napjától számított 48 órán belül a győztes nem érhető el, akkor a pótgyőztesek a fent meghatározott sorrend szerint válhatnak jogosulttá az ajándékra. Amennyiben ezen két pótgyőztes egyike sem érhető el/és vagy valótlan adatokat adott meg, úgy a Szervező saját döntése alapján későbbi időpontban újabb győztest jogosult kiválasztani a fenti szabályok szerint.

A személyes adatok védelme

A résztvevő a Játékban való részvétellel hozzájárul, hogy személyes adatait, a Szervezőnek átadja.

A résztvevő hozzájárul továbbá, hogy győzelem esetén a nevét a Szervező a SikerAdó.hu oldalon közzétegye.

Ebben a játékban az összes résztvevő a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) által biztosított jogokkal rendelkezik.

A játék lebonyolítása során kezelt személyes adatok köre:
  • a regisztráció során megadott adatok: név
Az adatok felhasználásának célja:
  • a játék lebonyolítása, a résztvevők azonosítása, a győztes kiválasztása
Személyes adatok kezelésének időtartama:
  • Szervező a játék során megadott személyes adatokat a fenti célok megvalósulásának időtartamáig, illetőleg a résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
  • Amennyiben a visszavonásra a játék lezárását megelőző időpontban kerül sor, úgy az adatai törlését kérő érintett személy adatai törlésének időpontjától értelemszerűen nem vesz részt a Játékban.
  • Az adatkezeléshez minden személy a regisztrációval automatikusan hozzájárul
A játékon való részvétellel minden résztvevő tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy győztesként való kiválasztása esetén adatai közül neve felhasználásra kerülhet a SikerAdó.hu marketinganyagaiban és az ezekhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások kapcsán.

A SikerAdó.hu fenntartja magának a részvételi és felhasználási feltételek megváltoztatásának a jogát.

Budapest, 2011.05.31.